Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được điều chỉnh thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Các mặt hàng được điều chỉnh mức thuế suất theo quy định tại Thông tư này là các mặt hàng dầu nhẹ và các chế phẩm (xăng động cơ các loại: RON 97 và cao hơn, có và không có pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97; Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ v.v…), và loại khác. Mức thuế suất hiện nay là 4% (trước đây, mức thuế suất của các mặt hàng này là 2% - theo quy định tại Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/5/2012 nói trên của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article