Mỗi hóa đơn phải có từ 3 liên trở lên. Trường hợp sử dụng hóa đơn có 2 liên; hóa đơn bằng hình thức tem, vé, thẻ với số liên phù hợp phải được cơ quan thuế chấp thuận.

Ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BTC  hướng dẫn sửa đổi bổ sung quy định về liên hóa đơn quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC  ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Theo đó, mỗi hóa đơn phải có từ 3 liên trở lên. Trường hợp sử dụng hóa đơn có 2 liên; hóa đơn bằng hình thức tem, vé, thẻ với số liên phù hợp phải được cơ quan thuế chấp thuận.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2010, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article