Kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2012, trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ thuộc loại hình dân lập; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non dân lập phải tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập ban hành kèm theo Thông tư  số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2012, trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ thuộc loại hình dân lập; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non dân lập phải tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐTngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế gồm 6 Chương: Những quy định chung; Thành lập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập; Tổ chức quản lý và hoạt động; Giáo viên, nhân viên và trẻ em; Tài chính, tài sản;  Thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Theo Quy chế, nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau: có Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; Đề án thành lập trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ dân lập. Để được tiến hành hoạt động giáo dục, nhà trường, nhà trẻ dân lập phải đáp ứng 6 điều kiện quy định tại khoản 2 ĐIều 7 Quy chế.

Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện quyền sở hữu của nhà trường, nhà trẻ dân lập, do cộng đồng dân cư xin thành lập trường đề cử, chịu trách nhiệm quyết định phương hướng hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục, phù hợp với quy định của pháp luật. Giáo viên, nhân viên của nhà trường, nhà trẻ dân lập phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe quy định tại Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non. Nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động trên nguyên tắc tự cân đối thu chi, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Định kỳ hàng quý và hàng năm, nhà trường, nhà trẻ dân lập phải lập báo cáo hoạt động tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính theo chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article