được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành tại Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2010.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành tại Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT  ngày 11/2/2010.

Theo đó, tổ chức được chỉ định chứng nhận VietGAHP (Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt) trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong phải đáp ứng được các điều kiện: có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, chứng nhận VietGAHP; có nhân viên đánh giá đạt trình độ đại học trở lên về chuyên ngành chăn nuôi, thú y, có chứng chỉ đào tạo VietGAHP trong chăn nuôi do Cục Chăn nuôi cấp; có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, kiểm tra, cấp, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận VietGAHP cho sản phẩm cụ thể mà Tổ chức thực hiện chứng nhận theo quy định của Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article