Trạm thu phí sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt về quy mô và tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 9/2/2010, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu phí trên các quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị.

Trạm thu phí sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trạm thu phí phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt về quy mô và tiêu chuẩn thiết kế, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân được nhận chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được thực hiện thu phí để thu hồi vốn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/2/2010, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article