Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; áp dụng cho tổ chức, cá nhận có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Ngày 10/2/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; áp dụng cho tổ chức, cá nhận có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Khi áp dụng Mẫu này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2010; thay thế Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 3/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article