Để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp tự chủ hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường; thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Việt Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.

Để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp tự chủ hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường; thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Việt Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTgPhê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.

Với hai nhiệm vụ: hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định pháp luật  để hướng tới áp dụng thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp trong điều kiện thực tế ở Việt Nam và cải thiện lòng tin của các nhà đầu tư; tăng cường bảo vệ lợi ích của các chủ sở hữu, nhà đầu tư và bên có liên quan, trong đó có chủ sở hữu nhà nước, nhà đầu tư nhỏ và người lao động trong doanh nghiệp, Đề án xây dựng 4 giải pháp thực hiện: thống nhất nhận thức về  quản trị doanh nghiệp, cơ chế công bố thông tin về quản trị doanh nghiệp, khung pháp luật về quản trị doanh nghiệp và tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ cải thiện quản trị doanh nghiệp có hiệu quả.

Đề án sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về bản chất và vai trò của cải thiện quản trị doanh nghiệp; sửa đổi quy định về nộp báo cáo tài chính theo hướng tập trung đầu mối nhận báo cáo của doanh nghiệp; tổ chức xây dựng và công bố báo cáo thường niên về hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước; ban hành Quy chế công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trọng tâm là các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; v.v… Liên quan đến nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ cải thiện quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, Đề án tổ chức nghiên cứu về việc tăng thời hạn gửi giấy mời họp lên ít nhất 14 ngày trước khi tổ chức đại hội toàn thể các cổ đông, tạo thuận lợi cho các nhóm cổ đông thiểu số có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, khẳng định rõ việc biểu quyết vắng mặt và biểu quyết tại cuộc họp có giá trị pháp lý như nhau, ban hành Nghị định về thành lập - tổ chức - hoạt động - quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong bối cảnh toàn bộ doanh nghiệp nhà nước đã chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Đồng thời, Đề án nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện quy định “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp” tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp v.v...

Thực hiện Đề án, … Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (quý III năm 2013), Quy chế Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (quý IV năm 2013), chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp, trong đó có các vấn đề của quản trị doanh nghiệp… Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì xây dựng Báo cáo thường niên “Thực trạng kinh doanh vốn chủ sở hữu nhà nước, bảo toàn và phát triển giá trị vốn nhà nước và tài sản sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp” trình Chính phủ, Quốc hội và tổ chức công bố theo thẩm quyền từ năm 2013; sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 về  báo cáo tài chính nhằm tập trung một đầu mối nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp và quy định trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong việc công khai thông tin doanh nghiệp (quý II năm 2013); ban hành Thông tư hướng dẫn công bố thông tin của các công ty cổ phần trên cơ sở mở rộng đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (quý III năm 2013)…

Trong quá trình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức hạn chế việc phân biệt vị trí và vai trò của các doanh nghiệp theo hình thức sở hữu trong soạn thảo, ban hành và thực hiện các chính sách; quan tâm đến việc mời đại diện của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp vào thành phần tổ biên tập, ban soạn thảo các văn bản liên quan đến quản trị doanh nghiệp; tiếp tục mở cửa thị trường trong các ngành còn độc quyền doanh nghiệp; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và chức năng cung cấp dịch vụ công trong các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; tách bạch bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp để hình thành các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ tự chủ, tự chịu trách nhiệm…

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article