Theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ, một trong những mục tiêu của khuyến nông là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường.

Theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CPngày 8 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ, một trong những mục tiêu của khuyến nông là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường.

Ngày 5 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1327/QĐ-BNN-TTphê duyệt Dự án khuyến nông Trung ương  “Sản xuất cà phê bền vững được cấp giấy chứng nhận tại Tây Nguyên”.

Với mục tiêu tổng quát nhằm mở rộng diện tích sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đưa nhanh những tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà phê ở Tây Nguyên, Dự án có 2 mục tiêu cụ thể: i) xây dựng 450 ha mô hình sản xuất cà phê bền vững năng suất từ 2,5 - 3 tấn nhân/ha được chứng nhận của một trong 3 tổ chức (4C, Utzcertified, VietGAP.); ii) đào tạo tập huấn 2.880 lượt người (trong đó tập huấn gắn với mô hình là 1.800 lượt người và 1.080 lượt người được đào tạo ngoài mô hình).

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2012-2014). Tổ chức chủ trì Dự án là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Tổng kinh phí dự án là 9.000.000.000đ. Địa điểm thực hiện Dự án tại các địa phương Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum.

Quyết định này thay thế mục 3 Phần I, Chương trình Khuyến nông Trồng trọt tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3124/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục các dự án khuyến nông trung ương thực hiện từ năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article