Ngày  4 tháng 5 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Ngày  4 tháng 5 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa bằng lãi suất tối đa  tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cộng (+) 3%/năm; áp dụng đối với các khoản cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ: i) lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ii) thực hiện phương án, dự án sản suất-kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại; iii) phục vụ sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; iv) phát triển ngành  công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ.

Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012, theo Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 8 tháng 6 năm 2012, mức  lãi suất trên được sửa đổi thành 13%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 14%/năm.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 11 tháng 6 năm 2012 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article