Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 216/TB-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2012 điều hành việc kinh doanh xăng dầu tại thời điểm hiện nay.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CPngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 216/TB-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2012 điều hành việc kinh doanh xăng dầu tại thời điểm hiện nay.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước và giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.

Cụ thể: xăng RON 92 giảm còn 22.700 đồng/lít; dầu điêzen giảm còn 21.200 đồng/lít; dầu hỏa giảm còn 21.100 đồng/lít; dầu madut giảm còn 18.900 đồng/kg. Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.

Giá bán các loại xăng, dầu trên được thực hiện từ 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article