Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 2464/TTg-HTQT ngày 10 tháng 12 năm 2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 2464/TTg-HTQT ngày 10 tháng 12 năm 2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất đặc biệt  này phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, hàng hóa phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BTC nói trên.

Thứ hai, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (Bru-nây Đa-ru-sa-lam,  Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lay-xi-a, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Ấn Độ và hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước của Việt Nam).

Thứ ba, hàng hóa được vận chuyển thẳng từ các nước xuất khẩu nói trên đến Việt Nam và phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (C/O mẫu AI) theo quy định của Bộ Công thương.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2010-2012. Mức thuế suất của năm 2012 được áp dụng từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article