Công chứng là hoạt động được Nhà nước ủy quyền để chứng nhận tính hợp pháp, tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 250/QĐ-TTg  ngày 10/2/2010.

Công chứng là hoạt động được Nhà nước ủy quyền để chứng nhận tính hợp pháp, tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ. Mục tiêu của Đề án là hình thành, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2010 làm cơ sở cho việc phát triển mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp và phân bổ hợp lý trên cả nước, đáp ứng nhu cầu công chứng toàn bộ các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng được xây dựng trên cơ sở bám sát Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Tư pháp, đáp ứng kịp thời các yêu cầu công chứng ngày càng tăng của cá nhân, tổ chức, bảo đảm công chứng là hoạt động mang tính dịch vụ công, tiến tới thực hiện việc chuyển giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động công chứng, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, an toàn cho các giao dịch.

Đề án có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article