Ngày 27/1/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời tuyển xây lắp, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế.

Ngày 27/1/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời tuyển xây lắp, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010 và thay thế Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 27/3/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời tuyển gói thầu xây lắp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article