Ngày 19/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BTC quy định về nghĩa vụ thuế đối với các nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Ngày 19/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BTC quy định về nghĩa vụ thuế đối với các nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Thông tư hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu, hồ sơ xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) và không thu thuế nhập khẩu, hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài  thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư (nếu có), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễ, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của nước nhận đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 25%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài hoặc kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính cùng với năm phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài nếu doanh nghiệp có đủ cơ sở và chứng từ xác định được số thu nhập và số thuế thu nhập đã nộp của dự án đầu tư tại nước ngoài. Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article