Ngày 1 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 1 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 2092/QĐ-TTgngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ với 4 nhiệm vụ, 3 quyền hạn. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban),  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Phó Trưởng Ban thường trực), Phó Trưởng Ban chuyên trách và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao dộng-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Bộ máy giúp việc là Vụ Đổi mới doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh ngihệp nhà nước, bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: xây dựng chiến lược chương trình, kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91; theo dõi thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước v.v…

Quy chế xác định chế độ, phương pháp làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 128/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article