Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.  Đối với nội dung về gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.  Đối với nội dung về gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cụ thể như sau:

Tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5 và 6/2012 của các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), không bao gồm DNNVV kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng trên thực hiện kê khai như quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế phải nộp theo kê khai; số thuế này sẽ được nộp tương ứng chậm nhất vào ngày 20/11/2012, 20/12/2012 và 20/01/2013.

Tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tâng kinh tế - xã hội thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article