Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2006.

Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2006.

Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 163/2006/NĐ-CP chỉ quy định “bên bảo đảm là được bổ sung và làm rõ “bên bảo đảmlà bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự” thì trong Nghị định sửa đổi, bổ sung, khái niệm bên bảo đảm được làm rõ hơn. Theo đó, “bên bảo đảm là bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, dùng quyền sử dụng đất của mình, dùng uy tín hoặc cam kết thực hiện công việc đối với bên nhận bảo đảm”. Đồng thời, kỳ phiếu, tín phiếu cũng được coi là “giấy tờ có giá” (ngoài cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, giấy tờ có giá khác).

Quy định về tài sản hình thành trong tương lai cũng được sửa đổi. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định tài sản hình thành trong tương lai “bao gồm cả tài sản đã được hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm mới thuộc sở hữu của bên bảo đảm”. Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này coi “tài sản hình thành trong tương lai được hình thành từ vốn vay; tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp  tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm; tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền  sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật” là tài sản hình thành trong tương lai.

Ngoài việc sửa đổi quy định về bên bảo đảm, giấy tờ có giá và tài sản hình thành trong tương lai nói trên, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP còn sửa đổi quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai, tài sản thế chấp đang bị cầm giữ, xử lý tài sản của bên bảo lãnh, người xử lý tài sản đảm bảo…, Nghị định đã bổ sung thêm một số quy định theo hướng tăng cường quyền tự do cam kết, thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể, xác định trật tự ưu tiên thanh toán với nhiều loại chủ thể khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ và đơn giản hóa thủ tục giao kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm, t ăng cường cơ chế kiểm soát đối với việc chuyển dịch tài sản bảo đảm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article