Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa; số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 phát sinh từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép của doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP  ngày 30/6/2009 của Chính phủ); số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 phát sinh từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép của doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập của hoạt động này. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh: doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article