Giấy chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất  và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu và việc yêu cầu Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam được quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg  ngày 10/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất  và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS được cấp trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và có giá trị hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp. Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau: có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu, có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Người đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CSF khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiện và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ này. Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm: đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân; giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có dấu sao y bản chính), giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính), danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có).

Hồ sơ đề nghị cấp CFS bao gồm: đơn đề nghị cấp CFS; bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa); các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS. Hồ sơ đề nghị cấp CFS phải được người đề nghị cấp, cơ quan cấp lưu trữ tối thiểu 3 năm kể từ ngày cấp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article