Ngày 5/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 5/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP  quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định gồm 7 chương: Những quy định chung; Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; Xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; Khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi; Quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi; Thanh tra, kiểm tra và các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2010 và thay thế Nghị định số 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article