Ngày 13/1/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 06/2010/TT-BTC. Sửa đổi Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn.

Ngày 13/1/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 06/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article