Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ngày 31/12/2009 Bộ Tài chính có Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán và người làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán, sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày sổ kế toán, báo cáo tài chính có thay đổi so với Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC cho phù hợp với hoạt động của Quỹ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article