Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động theo quy định tại Nghị định này; khi đặt tên doanh nghiệp, bắt buộc phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Ngày 12/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP  về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tin tín dụng là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện và tin tức liên quan của khách hàng vay tại tổ chức cấp tín dụng. Khách hàng vay là doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật, cá nhân, hộ gia đình có vay vốn hoặc có nhu cầu vay vốn, chiết khấu có kỳ hạn, thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác tại tổ chức tín dụng hoặc có quan hệ với tổ chức khác trong việc thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê,  biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động theo quy định tại Nghị định này; khi đặt tên doanh nghiệp, bắt buộc phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng bao gồm: có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin; vốn điều lệ tối thiểu 30 triệu đồng; đội ngũ quản lý là người có trình độ chuyên môn về tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin; có phương án kinh doanh khả thi, không được kinh doanh ngành nghề nào khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng; có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với Công ty thông tin tín dụng khác; có văn bản thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (đơn đề nghị cấp, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đáp ứng 6 điều kiện nêu trên) được gửi tới Ngân hàng Nhà nước. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được cấp trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải trả lời bằng văn bản cho Công ty thông tin tín dụng và nêu rõ lý do.

Nghị định quy định cụ thể về hoạt động thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Công ty thông tin tín dụng; quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng; giải quyết khiếu nại, vi phạm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 27/2/2010, có hiệu lực thi hành kể gừ ngày 15/4/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article