Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010 hướng dẫn sửa đổi 15 mẫu tờ khai thuế và bãi bỏ các Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu Kinh tế và hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế tại điểm 3.2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC  ngày 5/2/2010 hướng dẫn sửa đổi 15 mẫu tờ khai thuế và bãi bỏ các Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu Kinh tế; hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế tại điểm 3.2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/2/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Đối với các Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thủ tục hoàn thuế được áp dụng ngay cho kỳ quyết toán thuế năm 2009, các nội dung khác áp dụng từ kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2010 trở đi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article