được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 5/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2010.

được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 5/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article