Thủy sản, sản phẩm thủy sản khi vận chuyển, lưu thông trong nước phải được kiểm dịch lần 1 tại nơi xuất phát trong các trường hợp: thủy sản giống; thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản đưa ra khỏi vùng có công bố dịch; sản phẩm thủy sản dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho thủy sản.

Ngày 2/2/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT  quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản khi lưu thông trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Về nguyên tắc, thủy sản, sản phẩm thủy sản khi vận chuyển, lưu thông trong nước phải được kiểm dịch lần 1 tại nơi xuất phát trong các trường hợp: thủy sản giống; thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản đưa ra khỏi vùng có công bố dịch; sản phẩm thủy sản dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho thủy sản.

Thông tư hướng dẫn về giấy đăng ký kiểm dịch, giấy chứng nhận kiểm dịch, mẫu hồ sơ kiểm dịch sản phẩm thủy sản, hồ sơ khai báo kiểm dịch, xác nhận khai báo kiểm dịch, đăng ký khai báo, kiểm dịch; kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản gửi theo đường bưu điện, mang theo người qua cửa khẩu v.v...

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article