Ngày 25/1/2010, Chính phủ có Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức, được đăng Công báo ngày 9/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010.

Ngày 25/1/2010, Chính phủ có Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức, được đăng Công báo ngày 9/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010.

Theo đó, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article