Ngày 14/1/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 08/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Ngày 14/1/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 08/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham qua du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, danh mục hàng hóa hạn chế bán hàng miễn thuế và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh nơi có khu kinh tế cửa khẩu, trách nhiệm của cơ quan hải quan, cơ quan thuế. Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thực hiện việc bán hàng miễn thuế theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện tại địa phương, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế triển khai hệ thống máy tính nối mạng với cơ quan hải quan để cải cách thủ tục hành chính và phục vụ công tác quản lý hoạt động bán hàng miễn thuế theo đúng quy định, định kỳ hàng tháng lập báo cáo bán hàng gửi cơ quan hải quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article