Ngày 15/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

Ngày 15/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article