Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/1/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/1/2010. Căn cứ vào Danh mục này, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học tại các trường trung học phổ thông.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2010 và thay thế cho các Quyết định số 17/2006/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article