Ngày 7/1/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 01/2010/TT-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế.

Ngày 7/1/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 01/2010/TT-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article