Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của  Bộ Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009.

Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của  Bộ Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ 1/2/2010; áp dụng cho việc nghiệm thu sản lượng và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009-2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article