Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

Các quy định được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung bao gồm: đơn vị tiền tệ trong kế toán, thực hiện chế độ kế toán cho nhà thầu nước ngoài, kế toán chi phí phát hành cổ phiếu, kế toán tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu tại công ty cổ phần, kế toán trường hợp nhà đầu tư nhận cổ phiếu do công ty cổ phần tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, phương pháp kế toán đánh giá lại tài sản và chuyển đổi số dư trên sổ kế toán, trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, Chế độ kế toán xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998, kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article