được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009.

được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009. Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư, mua sắm các loại phần mềm có trong Danh mục này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ 15/2/2010; thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article