Quy định về thủ tục để cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước; thủ tục thông báo kinh phí hỗ trợ cho chủ thuê bao được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/3009 của Bộ Thông tin và truyền thông vừa được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 14/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục để cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước; thủ tục thông báo kinh phí hỗ trợ cho chủ thuê bao được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/3009 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article