Ngày 31/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT quy định nội dung, trình tự các bước công việc thiết kế và trình duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên.

Ngày 31/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT quy định nội dung, trình tự các bước công việc thiết kế và trình duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên là rừng sản xuất, rừng phòng hộ trên phạm vi cả nước; áp dụng cho các lâm trường, công ty lâm nghiepẹ, ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp kinh doanh lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng, đơn vị có chức năng thiết kế khai thác, cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở trung ương và địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/1/2010, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article