Ngày 30/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngày 30/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là các điều khoản về chế độ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất, thời điểm hưởng lương hưu, hưởng tuất v.v...

Thông tư được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article