Ngày 8/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3/3/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam và các Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT, Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2009/TT-BNN nêu trên.

Ngày 8/1/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3/3/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam và các Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT, Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2009/TT-BNN nêu trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article