Ngày 30/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Ngày 30/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2010, có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15/2/2010, thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 2/8/23007 của Bộ Bưu chính viễn thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article