Ngày 30/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động trong theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2008/NĐ-CP nói trên.

Ngày 30/12/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động trong theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2008/NĐ-CP nói trên.

Thông tư hướng dẫn về việc xây dựng phương án sắp xếp số lao động hiện có của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao; chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp này (chia số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng, phúc lợi, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ đối với lao động dôi dư, chế độ trợ cấp đối với lao động không thuộc diện dôi dư); chính sách đối với người lao động tiếp tục làm việc sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã thực hiện bán, giao; chính sách đối với người lao động thuộc tập thể người lao động nhận giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; trách nhiệm của Giám đốc và Ban Đổi mới tại doanh nghiệp thực hiện bán, giao; trách nhiệm của bên đăng ký nhận mua, nhận giao; trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/1/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động của nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article