Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất bao gồm tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng thương mại, công ty tài chính để đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh trong nước theo Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005.

Ngày 31/12/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh.

Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất bao gồm tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng thương mại, công ty tài chính để đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh trong nước theo Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo Hợp đồng tín dụng ký trước và sau ngày 1/1/2010 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2010 đến 31/12/2010. Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article