được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009.

Ngày 31/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article