Theo Thông tư số 162/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng sữa thuộc nhóm 04.02 và 19.01 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được sửa đổi thành các mức 3%, 5%, 10%,15% và 20%.

Theo Thông tư số 162/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng sữa thuộc nhóm 04.02 và 19.01 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được sửa đổi thành các mức 3%, 5%, 10%,15% và 20%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/9/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article