Ngày 31/7/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BXD quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ và UBND cấp tỉnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng; nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giải quyết tranh chấp chất lượng xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

Ngày 31/7/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ và UBND cấp tỉnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giải quyết tranh chấp chất lượng xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

Thông tư ban hành mẫu Báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ là người quyết định đầu tư và là chủ đầu tư, Báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương, Báo cáo về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng, Mẫu dấu của chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật,  Mẫu dấu của chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, Bản vẽ hoàn công, Hồ sơ hoàn thành công trình.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009 và thay thế nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005, Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article