Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đươc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là 30%, quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 20%.

Ngày 10/8/20009, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đươc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Theo Thông tư, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đươc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là 30%, quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 20%. Tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn để cho vay trung hạn, dài hạn theo nguyên tắc, thứ tự sau: sử dụng nguồn vốn trung và dài hạn; sử dụng nguồn vốn ngắn hạn. Nguồn vốn ngắn hạn của tổ chức tín dụng là nguồn vốn có thời hạn còn lại đến 12 tháng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng tại Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article