Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp du lịch chịu trách nhiệm toàn diện đối với cơ quan, doanh nghiệp mình phụ trách  về công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn.
Ngày 22/7/2009, Liên Bộ Công an-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tư, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Theo Thông tư, việc đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động, kinh doanh du lịch là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nòng cốt. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp du lịch chịu trách nhiệm toàn diện đối với cơ quan, doanh nghiệp mình phụ trách  về công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn. Tùy từng trường hợp cụ thể, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp sau khi tiến hành các biện pháp xử lý khẩn cấp ban đầu, có trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xử lý theo chức năng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Thông tư liên bộ số 767/LB-NV-DL ngày 8/9/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Tổng cục Du lịch về việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động, kinh doanh du lịch.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article