được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2009.
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article