Tiếp theo việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất, ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành các Thông tư số 30/2009/TT-BTTTT về cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt và Thông tư số 31/2009/TT-BTTTT về cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất.
Tiếp theo việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất, ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành các Thông tư số 30/2009/TT-BTTTT về cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt và Thông tư số 31/2009/TT-BTTTT về cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất.

Các Thông tư được đăng Công báo ngày 9/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article