Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các điều khoản quy định về: phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh dự án; thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị; thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân khi tham gia lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, định giá xây dựng; nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article