Ngày 9/9/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 175/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Ngày 9/9/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 175/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTCngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ khoản 3.2 mục 3 phần II Thông tư số 83/2007/TT-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article